innertext textcontent innerHtml

innertext
textcontent
innerHtml


innerHTML :  IE, FireFox都支持

innerText : IE支持

textContent : FireFox 支持
outerHTML, outerText : IE 支持  

innerHTML 设置或获取位于对象起始和结束标签内的 HTML
outerHTML 设置或获取对象及其内容的 HTML 形式
innerText,textContent 设置或获取位于对象起始和结束标签内的文本
outerText 设置(包括标签)或获取(不包括标签)对象的文本

添加新评论