Let 与 var

ES5只有全局作用域和函数作用域,没有块级作用域,这带来很多不合理的场景。

第一种场景,内层变量可能会覆盖外层变量。

var tmp = "small";
function f(){
console.log(tmp);
if(false){
var tmp = "big";
}}f()  

第二种场景,用来计数的循环变量泄露为全局变量。

var s = 'hello';for (var i = 0; i < s.length; i  ){
  console.log(s[i]);}console.log(i); // 5
es5
最后修改于:2016年10月18日 22:12

添加新评论